Ændring i reglerne om tvangsadoption


Reglerne om tvangsadoption er med virkning fra 1. juli 2019 blevet ændret, så den administrative proces er blevet kortere.

I følge adoptionsloven kan et barn tvangsbortadopteres trods forældrenes protest, hvis myndighederne vurderer, at det vil være bedst for barnet og det vurderes sandsynligt, at forældrene aldrig vil kunne virke som forældre for børnene. Tvangsadoption er altså endnu mere indgribende i retten til familieliv end tvangsfjernelse af børn.

Efter reglerne er blevet ændret er den administrative sagsbehandling blevet væsentligt forkortet, da flere led er blevet skåret væk, hvilket betyder at sagerne kan komme hurtigere igennem. Argumentet er, at familien ikke skal gå for lang tid i uvished om, hvorvidt deres barn bliver tvangsfjernet eller ej. Sagen startes nu af kommunen, som laver en indstilling til børn og unge-udvalget. Hvis børn og unge-udvalget godkender indstillingen sendes sagen til Ankestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse. Tidligere var Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) involveret i processen inden en endelig afgørelse blev truffet, men de administrative sagsgange i Familieretshuset er nu skåret væk og fordelt på kommune og Ankestyrelsen.

Formålet med ændringen er ifølge lovens forarbejder ”At sikre kontinuitet og enkle sagsbehandlingsforløb for børn, der adopteres uden samtykke”. Desuden er der med lovændringen åbnet for, at børnene kan placeres i den kommende adoptivfamilie allerede efter Ankestyrelsen har truffet en afgørelse om adoption inden sagen er blevet prøvet ved domstolene. Det kan dog blive en vanskelig opgave for domstolene at træffe en afgørelse om at adoption ikke er til barnets bedste, når barnet allerede er placeret i en adoptivfamilie.

Har du en sag om tvangsadoption eller tvangsanbringelse, så kontakt en af vores eksperter.

 _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00