Udlændingeret

Udlændingeret

Opholdstilladelse. Familiesammenføring. Asyl. For nogle er det bare ord i medierne. For andre er det blodig alvor og altafgørende for, om de kan få lov at blive i Danmark eller få dem, de elsker, hertil. Hører du til den sidste gruppe, er du i kompetente hænder hos os. Advokatkompagniet er nemlig et af landets førende advokatfirmaer inden for udlændingeret.

Mange nydanskere og udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde eller studere, stifter hurtigt bekendtskab med reglerne for opholdstilladelse, familiesammenføring og asyl. Det er komplicerede regelsæt, der er under konstant forandring, og man løber hurtigt panden mod en mur, hvis man ikke er inde i stoffet.

Står du i den situation, kan vores advokater med speciale i udlændingeret rådgive dig, så du får prøvet din sag ud fra dine personlige forhold. Vi har ført utallige sager ved Flygtningenævnet og Udlændingenævnet og har en bred og opdateret viden om forholdene i en lang række lande.

Vi yder specialiseret rådgivning inden for:

Klik på emnerne ovenfor, for at læse nærmere.


_________

Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk

Immigration law

Immigration law

Residence permits. Family reunification. Asylum. For many, it is only words in the daily news media. For others, it is as serious as it sounds and is part of their everyday life. If you belong in one of these groups, please contact Advokatkompagniet. We have a specialised team of lawyers in Immigration law - and is one of the leading law firms in Denmark within this field of expertise.

Many Danish newcomers and immigrants, who arrive to Denmark to work or study, do quickly establish acquaintance with terms as residence permit, family reunification and asylum. However, the set of rules are complicated and continue to change. As of why, it is easy to get confused and lost.

Are you close at giving up, but desperately wants to find your way back on track with the rules? At Advokatkompagniet we have lawyers who are specialised in immigration law, and who are ready to help you with your specific case. Our lawyers have carried out a vast number of cases at the Danish Refugee Appeals Board (Flygtningenævnet) and the Danish Immigration Appeals Board (Udlændingenævnet), and have a broad as well as updated knowledge about the circumstances in various countries regarding immigration law.

Our lawyers give advices in terms of:

 • Asylum
 • Family unification
 • Work permit
 • Visa matters
 • Withdrawal of residence permit
 • Deporation proceedings 
 • Permanent residence permit
 • Citizenship
 • Residence permit in terms of EU rules
 • Green card
 • Study permit

Click on the above-mentioned issues to read more.


_________

Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk

Asyl

Asyl

Der er flere forhold der gør sig gældende for at man kan få asyl i Danmark. Vi giver her et overblik over, hvilke faktorer der afgør om du kan eller ikke kan få asyl.

Hvis du er flygtning og ønsker at søge beskyttelse i Danmark, fordi du risikerer forfølgelse i dit hjemland, skal du indgive din asylansøgning i Danmark. Du kan ikke søge om asyl i Danmark fra et andet land.

For at søge asyl i Danmark skal du enten henvende dig til det lokale politi eller Sandholmlejren. Her vil du blive registeret og få taget foto og fingeraftryk af politiet.

Herefter vil Udlændingestyrelsen starte behandlingen af din ansøgning.

I Sandholmlejren vil du blive indkaldt til samtaler, og kan du læse og skrive, vil du blive bedt om at udfylde et asylskema, hvor du selv skal skrive om dine problemer. Det er vigtigt, at du giver al relevant information om din sag, for at give dig selv det bedste udgangspunkt. 

Udlændingestyrelsen sørger for, at der vil være en tolk til rådighed under møderne. Hvis du ikke forstår tolken, er det vigtigt, at du gør opmærksom på det straks under mødet. Er du ikke sikker på, at det er blevet skrevet ned, er det vigtigt, at du straks skriver til Udlændingestyrelsen efter mødet og gør dem opmærksomme på problemet. 

Du har ret til at få tildelt kopier af de dokumenter Udlændingestyrelsen skriver ned i under dine samtaler. Det er vigtigt, at du læser dokumenterne grundigt igennem efter mødet. Finder du fejl, skal du straks kontakte Udlændingestyrelsen og gøre dem opmærksomme på fejlene.

Afgørelse

Når Udlændingestyrelsen mener, at de har alle oplysninger, træffer de afgørelse i din sag.

Får du asyl, betyder det i grove træk, at din sag er slut - du har fået opholdstilladelse, og vil få at vide, hvilken kommune, du fremover skal bo i. Får du afslag på asyl, bliver din sag automatisk sendte videre til Flygtningenævnet, hvor du har krav på at få en advokat beskikket. Du vælger selv din advokat, og staten betaler for advokaten.

Når du har valgt advokat, vil denne indkalde dig til et møde, forberede din sag og møde med dig i Flygtningenævnet.

Flygtningenævnet vurderer, om Udlændingestyrelsens afgørelse er rigtig eller om den skal ændres, så du skal have asyl. Flygtningenævnets afgørelse er endelig. 

Beskyttelse som flygtning

Der findes forskellige former for beskyttelse som flygtning.

Hvis du er omfattet af FN’s Flygtningekonvention, som omhandler forfølges på baggrund af f.eks. din religion eller dine politiske holdninger - vil du få konventionsstatus og opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1.

Risikerer du af andre grunde dødsstraf, tortur eller anden umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf, vil du få beskyttelsesstatus og opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2.

Hvis der er en særlig alvorlig situation i dit hjemland, som er præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb mod civile, kan du få midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har begået kriminalitet, kan du være udelukket fra at få opholdstilladelse, selvom du opfylder betingelserne for at få beskyttelse.

Hvis du har fået visum eller taget fingeraftryk i et andet EU-land kan du få din asylsag afvist pga. Dublin-forordningen. Har du allerede fået opholdstilladelse i et andet EU-land, vil du som udgangspunkt få afvist din ansøgning om asyl, idet det andet land er dit første asylland.

_________

Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Asylum

Asylum

To be granted asylum in Denmark there are multiple factors, which has to be taken into consideration. As a refugee there may be different paragraphs that applies to you, which allows you to be granted asylum in Denmark. Below we have listed the conditions that allows you to be granted asylum in Denmark.

If you are a refugee at risk of persecution in your home country, your application can only be submitted in Denmark if you wish to seek refuge here. Therefore, you cannot apply for asylum in Denmark from other countries.

To apply for asylum in Denmark you will need to either contact the local police or Camp Sandholm (Sandholmlejren). Here you will be registered, photographed and have your fingerprints taken by the police. Afterwards, the Danish Immigration Service will start procession your application.

This will involve you being summoned for interviews at Camp Sandholm. If you are able to read and write you will be asked to fill out a questionnaire where you are supposed to write about your problems and why you are applying for asylum in Denmark. It is important that you provide all relevant information regarding your case as thoroughly as possible. The Immigration Service will arrange that there is a translator present.

If you are not able to understand the translator, it is important that you make the interviewees aware of this. If you are unsure of whether this has been written down during the interview it is important that you write to the Immigration Service after the meeting has ended and make them aware of the problem.

You are allowed to get a copy of whatever the Immigration Service write down during your interviews. Therefore, it is important that you read thoroughly read through all the documents after the interview. If you find any mistakes you will need to contact the Immigration Service.

The decision

When the Immigration Services have all the information, they will make a decision in your case.

If you are granted asylum it means that have been given a residence permit and you will get to know which municipality you will be living in. However, if your application is rejected your case will automatically be moved to the Refugee Appeals Board where you will be assigned a lawyer to assist you in your case. You are allowed to choose the lawyer yourself and the Danish government will cover the lawyer’s fee.

When you have chosen your lawyer, you will be summoned to a meeting where your case will be discussed. The lawyer will then prepare your case and attend the Refugee Appeals Board with you.

Here the board will assess whether the initial decision made by the Immigration Service were correct or if it should be changed – granting you asylum. The decision of the board is final.

Forms of protection as a refugee

There are different forms of protection available for refugees in Denmark. If the UN Refugee Convention applies to you, concerning those persecuted because of religion or political opinions, you will receive a convention status and a residence permit complying with paragraph 7(1) in the Danish Aliens’ Act (DAA).

If you are at risk of being sentenced with death penalties, torture or other inhuman or degrading treatment or punishment, you will receive protection status and a residence permit in accordance with paragraph 7(2) in the DAA.

If there is a special situation in your home country, which is characterized by the random use of violence and assault against civilians, you can be granted temporary protection status in accordance with paragraph 7(3) in the DAA.

If you previously have been convicted of a crime, it is possible that you will be prevented to receive a residence permit even if you comply with the terms for receiving protection.

If you have been granted a visa or have had your fingerprints taken in another EU-country, you can have your asylum case rejected due to the Dublin Regulation. Lastly, you are not able to receive a residence permit in Denmark if you already have received it in a different country within the EU – the respective country is perceived as your first country of asylum.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Inddragelse af opholdstilladelse

Inddragelse af opholdstilladelse

Står du til at få inddraget din opholdstilladelse eller har søgt om forlængelse og er blevet indkaldt til et møde hos Udlændingestyrelsen kan det hurtigt føles uoverskueligt. Læs her mere om, hvordan du bedst muligt forbereder dig.

Vi anbefaler følgende køreplan, hvis du modtager et brev fra Udlændingestyrelsen, hvor de oplyser, at de indkalder dig til møde fordi at de påtænker en inddragelse af din opholdstilladelse eller du har søgt om forlængelse;

 • Det er vigtigt, at du møder op og giver din forklaring og forbereder dig grundigt allerede til det første møde hos Udlændingestyrelsen.

 • Forbered dig på følgende ting forud for mødet:
  • Stil spørgsmålet – hvorfor vil JEG være i risiko ved at vende tilbage til mit hjemland?
   • Hav altid fokus på din egen situation - ikke kun de generelle omstændigheder i dit hjemland.
   • Er der noget ved din person, som gør til, at du er særligt udsat?
   • Er der en forværring af din situation i dag i forhold til det tidspunkt, hvor du udrejste af dit hjemland?
   • Er der evt. sket en forbedring af din situation?

  • Indsaml dokumentation
   • Er der familiemedlemmer, som er døde/dræbte – kan der skaffes dokumentation?
   • Er der avisartikler, som bekræfter din situation eller den generelle situation?
   • Anden relevant dokumentation.

  • Indhent dine gamle samtaler (aktindsigt) fra Udlændingestyrelsen allerede inden dit møde hos Udlændingestyrelsen. Du vil blive spurgt til, hvad du forklarede, da du kom, og du forventes at kunne huske det.

 • Til mødet skal du sikre dig følgende:
  • At du forstår tolken, hvis du har brug for tolk, og hvis ikke, så afvis at fortsætte mødet. Det har du ret til! - Der skal selvfølgelig være reelle tolkeproblemer.
  • At du lytter godt efter, når referatet bliver læst op for dig, for du skriver under på at det er dine udtalelser. Sørg for at give rettelser til referatet, hvis der er fejl i det.

I den situation, hvor Udlændingestyrelsen alligevel inddrager din opholdstilladelse, vil din sag automatisk blive prøvet i Flygtningenævnet. Du har ret til at få en advokat til at hjælpe dig her. Advokatkompagniets udlændingeteam har mange års erfaring med alle typer sager inden for udlændingeret, og du vil derfor kunne få kvalificeret bistand med din sag hos os.

På grund af paradigmeskiftet i dansk udlændingeret er der kommet et øget fokus på inddragelse af flygtninges opholdstilladelser, og som i første omgang betød at en del somaliske statsborgere fik inddraget deres opholdstilladelse. Med paradigmeskiftet i 2019 er det nu alle nationaliteter, som kan være i risiko, men dog særligt personer, som har fået opholdstilladelse på grund af de generelle forhold i deres hjemland, som f.eks. syriske flygtninge. Uanset nationalitet, så er ovennævnte køreplan brugbar.

Husk, at du selv kan gøre en aktiv indsats for at undgå at komme i den situation, at din opholdstilladelse inddrages, og hvor du ufrivilligt er nødt til at forlade Danmark. Det er ved at sørge for at forberede dig grundigt, og så vær opmærksom på, at uanset, hvad medierne siger, så hjælper en aktiv integrationsindsats stadig, og her er særlig tilknytning til arbejdsmarkedet vigtig.

Kontakt vores udlændingeteam, som består af;

Annette Møller Hannibal

Helle Holm Thomsen

Vibeke Haahr Antonsen

Jesper Lyngby Andersen

Luk
Advokat & Partner
Annette Møller Hannibal

Advokat
Ebbe Gregers Madsen

Advokat & Partner
Helle Holm Thomsen

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

Advokatfuldmægtig
Jesper Lyngby Andersen

Sekretær
Kirsten Bøjer