Udlændingeret

Udlændingeret

Opholdstilladelse. Familiesammenføring. Asyl. For nogle er det bare ord i medierne. For andre er det blodig alvor og altafgørende for, om de kan få lov at blive i Danmark eller få dem, de elsker, hertil. Hører du til den sidste gruppe, er du i kompetente hænder hos os. Advokatkompagniet er nemlig et af landets førende advokatfirmaer inden for udlændingeret.

Mange nydanskere og udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde eller studere, stifter hurtigt bekendtskab med reglerne for opholdstilladelse, familiesammenføring og asyl. Det er komplicerede regelsæt, der er under konstant forandring, og man løber hurtigt panden mod en mur, hvis man ikke er inde i stoffet.

Står du i den situation, kan vores advokater med speciale i udlændingeret rådgive dig, så du får prøvet din sag ud fra dine personlige forhold. Vi har ført utallige sager ved Flygtningenævnet og Udlændingenævnet og har en bred og opdateret viden om forholdene i en lang række lande.

Vi yder specialiseret rådgivning inden for:

 • Asyl
 • Familiesammenføring
 • Arbejdstilladelser
 • Visum
 • Inddragelse af opholdstilladelser
 • Udvisningssager
 • Permanente opholdstilladelser
 • Statsborgerskab
 • Opholdstilladelser efter EU-reglerne
 • Green card
 • Studietilladelser

Klik på emnerne ovenfor, for at læse nærmere.


_________

Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk

Immigration law

Immigration law

Residence permit. Family reunification. Asylum. For many it is only words in the daily news media. For others it is as serious and crucial as it sounds in terms of whether they can be allowed permission to stay in Denmark or allowed permission for their loved family members to arrive to Denmark. If you belong in one of these groups, please contact Advokatkompagniet. We have a specialised team of lawyers in Immigration law - and is one of the leading law firms in Denmark within this field of expertise.

Many Danish newcomers and immigrants, who arrive to Denmark to work or study, do quickly establish acquaintance with terms as residence permit, family reunification and asylum. However, the set of rules are complicated and continue to change. As of why, it is easy to get confused and lost.

Are you close at giving up, but desperately wants to find your way back on track with the rules? At Advokatkompagniet we have lawyers who are specialised in immigration law, and who are ready to help you with your specific case. Our lawyers have carried out a vast number of cases at the Danish Refugee Appeals Board (Flygtningenævnet) and the Danish Immigration Appeals Board (Udlændingenævnet), and have a broad as well as updated knowledge about the circumstances in various countries regarding immigration law.

Our lawyers give advices in terms of:

 • Asylum
 • Family unification
 • Work permit
 • Visa matters
 • Withdrawal of residence permit
 • Deporation proceedings 
 • Permanent residence permit
 • Citizenship
 • Residence permit in terms of EU rules
 • Green card
 • Study permit

Click on the above-mentioned issues to read more.


_________

Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk

Asylret

Asylret

Der er flere forhold der gør sig gældende for at man kan få asyl i Danmark. Vi giver her et overblik over, hvilke faktorer der afgør om du kan eller ikke kan få asyl.

Hvis du ønsker at søge beskyttelse i Danmark, fordi du er flygtning i risiko for forfølgelse i dit hjemland, så kan din ansøgning om asyl kun indgives i Danmark. Det vil sige, at du ikke kan søge om asyl i Danmark fra et andet land.

Der findes forskellige former for beskyttelse som flygtning. Hvis du er omfattet af FN’s Flygtningekonvention vil du få konventionsstatus, og vil være omfattet af udl. § 7, stk. 1.

Hvis du er omfattet af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 3, som beskytter mod dødsstraf, tortur eller anden umenneskelige og nedværdigende behandling eller straf, så vil du få beskyttelsesstatus efter udl. § 7, stk. 2.

Hvis du er omfattet af artikel 3 i EMRK, men det skyldes en særlig alvorlig situation i dit hjemland, som er præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb mod civile, så kan du få midlertidig beskyttelsesstatus efter udl. § 7, stk. 3.

For at søge asyl i Danmark skal du enten henvende dig til det lokale politi eller på modtage-center Sandholm. Du vil blive registeret og få taget foto og fingeraftryk af politiet. Herefter vil du blive indkvarteret på et asylcenter.

Hvis du har begået kriminalitet, så kan du være udelukket fra at få opholdstilladelse, selvom du opfylder betingelserne for at få beskyttelse.

Hvis du har fået visum eller taget fingeraftryk i et andet EU-land, så kan du få din asylsag afvist pga. Dublin-forordningen.

Hvis du har fået opholdstilladelse i et andet EU-land, så vil du som udgangspunkt få afvist din anmodning om asyl, idet du må søge beskyttelse i dit første asylland.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Asylum

Asylum

To be granted asylum in Denmark there are multiple factors, which has to be taken into consideration. As a refugee there may be different paragraphs that applies to you, which allows you to be granted asylum in Denmark. Below we have listed the conditions that allows you to be granted asylum in Denmark.

If you’re a refugee at risk of persecution in your home country, your application can only be submitted in Denmark if you wish to seek refuge here. Therefore, you can’t apply for asylum in Denmark from another country.

There are different forms of protection available for refugees in Denmark. If the UN Refugee Convention applies to you, you will receive a convention status, which complies with paragraph 7(1) in the Danish immigration law (DMI).

If article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR) applies to you, which protects against death penalties, torture or other inhuman or degrading treatment or punishment, you will receive a protection status in accordance with paragraph 7(2) in the DMI.

However, if article 3 of the ECHR applies to you, because of a special situation in your home country, which is characterized by the random use of violence and assault against civilians, you can be granted a temporary protection status in accordance with paragraph 7(3) in the DMI.

To seek asylum in Denmark you either have to direct yourself to the local police or at Sandholm reception centre. Here the police will register you as well as take photos and fingerprints. Afterwards, you’ll be accommodated at an asylum centre.

If you have previously committed a crime, you can be excluded of receiving a residence permit even though you meet all requirements to be granted protection.

If you have been granted a visa or have had your fingerprints taken in another EU-country, you can have your asylum case rejected due to the Dublin Regulation.

If you have been granted a residence permit in another EU-country, your application for asylum in Denmark will typically be rejected, because you can seek protection in your first country of asylum. 

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk
Advokat & Partner
Annette Møller Hannibal

Advokat
Ebbe Gregers Madsen

Advokat & Partner
Helle Holm Thomsen

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

Advokatfuldmægtig
Jesper Lyngby Andersen

Sekretær
Kirsten Bøjer