Er du kommet til skade?

Erstatning

Er uheldet ude i trafikken, på jobbet, i sundhedssystemet eller på en helt almindelig gåtur, har du i mange tilfælde krav på erstatning.

Et erstatningskrav afhænger af, hvordan du er kommet til skade, og om der er personer involveret, som kan stilles til ansvar.

Der findes en lang række erstatninger, der kan komme i spil, hvis uheldet rammer. I nogle tilfælde kan du være kandidat til dem alle. Det kan vi hjælpe dig med at afklare, ligesom vi kan hjælpe dig med at vurdere, om der er udsigt til at få medhold i eksempelvis forhøjelse af méngraden eller erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste. Er der en ansvarlig modpart i din sag, tilbyder vi et indledende møde, hvor vi vurderer, om sagen er stærk nok til at gå videre med. Er det ikke tilfældet, er mødet uden omkostninger for dig.

Som konsekvens af din skade kan du søge om erstatning på baggrund af følgende:

Disse konsekvenser har relevans for dit erstatningskrav. Læs mere ved at klikke på emnerne.

Erstatningstakster for 2021

Godtgørelse for varige mén

 • Beløb pr. méngrad: 9.395,- kr.
 • Beløb for 100 % invaliditet: 918.000,- kr. 
 • Beløb for 120 % invaliditet: 1.126.000,- kr. 

 Godtgørelse for svie og smerte

 • Beløb pr. dag: 215,- kr.
 • Svie- og smertebeløb: 82.000,- kr.

Erhvervsevnetabserstatning

 • Max. beløb: 9.859.500,- kr. 

Børns erhvervsevnetabserstatning 

 • Beløb: 452.000,- kr.

Forsørgertabserstatning (ægtefælle eller samlever)

 • Udgør: 1.055.000,- kr. 

Overgangsbeløb 

 • Udgør: 177.000,- kr. 


_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

 

 

 

Luk

Sådan starter vi processen

Sådan starter vi processen

Vi hjælper dig trin for trin.
 1. I personskadesager starter vi med at vurdere sagen, herunder om der er udsigt til at få medhold i eksempelvis forhøjelse af méngrad, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for svie og smerte etc.
 2. Vi korresponderer med offentlige myndigheder, skadevolders forsikringsselskab og andre relevante instanser, ligesom vi, hvis det er relevant, forelægger sagen for Arbejdsskadestyrelsen, Retslægerådet og med flere.

Vi tilbyder et indledende møde i sager om erstatning for personskade, hvor der er en ansvarlig modpart. Vurderer vi, at sagen ikke er stærk nok til at gå videre med den, er mødet uden omkostninger for dig. Hvis vi anbefaler at du går videre med sagen, vil der ofte være mulighed for delvis dækning af advokatomkostninger fra modpartens ansvarsforsikringsselskab.

Kontakt os, hvis du ønsker et indledende møde.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00   

Luk

Helbredsudgifter

Helbredsudgifter

Udgifter til medicin og behandling kan hurtigt løbe op i mange penge.

Hvis du har pådraget dig en skade som medfører, at du skal bruge penge på medicin, behandlinger eller transport, har du som udgangspunkt krav på at få dækket disse omkostninger i ét år efter skaden.

Betaling af udgifter til behandlinger dækkes dog ikke, hvis behandlingen kan betales af offentlige sygeforsikringer, private ulykkesforsikringer, sygeforsikring DANMARK eller arbejdsgiverens forsikring.

Eventuelle fremtidige udgifter til behandling vil kunne erstattes i form af et engangsbeløb, som vil beregnes på grundlag af den årlige sum af udgiften til behandlingen.

Husk at gemme regningerne som bevis for dine udgifter.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00   

Luk

Svie og smerte

Svie og smerte

Døjer du med svie og smerte som følge af din skade?

Hvis man pga. en skade er sygemeldt, er det muligt, at få godtgørelse for svie og smerte, hvis der er en ansvarlig skadevolder.

Godtgørelse for svie og smerte består af et fast kompensationsbeløb pr. sygedag, som kan fås fra tidspunktet du kommer til skade. Godtgørelsen er skattefri og udgør pt. 215,- kr. pr. dag (2021-niveau). Svie og smertegodtgørelse kan fås indtil den dag du ikke er syg længere, men kan samtidig kun gives i max. 390 dage, hvorefter ydelsen stopper ubetinget. Du kan maksimalt få 82.000,- kr. i svie- og smertegodtgørelse.

En sygedag betyder ikke nødvendigvis, at man skal være sengeliggende, men en hel eller delvis sygemelding kan også give godtgørelse for svie og smerte. Mere specifikt skal man være sygemeldt eller være i lægelig behandling og samtidig bevise sin sygdom eller behandling i form af en lægeerklæring eller korrekt dokumentation af lægejournaler. Det giver udfordringer, hvis man ikke er på arbejdsmarkedet når skaden sker f. eks. pga. arbejdsløshed, pension eller barsel. Her er det ekstra vigtigt med lægelig dokumentation for sygemeldingen.

Godtgørelse – ikke en erstatning

Godtgørelse for svie og smerte er ikke en erstatning, men en godtgørelse. Med andre ord er en godtgørelse en kompensation for sygedage.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du søger rådgivning i din sag om godtgørelse for svie og smerte. 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00   

Luk

Tab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevne

Er du ikke i stand til at arbejde som tidligere?

Betyder din skade, at du aldrig bliver i stand til at arbejde som før, uheldet var ude, kan du få erstatning for tab af erhvervsevne. Det gælder, hvis din indtægt forringes med mere end 15 %. Erstatningsløbet udbetales som et engangsbeløb.

Erstatningens størrelse bliver fastsat i forhold til din indkomst på skadestidspunktet eller til den indkomst du kunne have haft, hvis skaden ikke svar sket. Samtidig afhænger størrelsen også af hvor meget du kan arbejde nu, din alder på skadetidspunktet mv.

Er du fyldt 30 år inden tilskadekomsten nedsættes erstatningens størrelse. Denne nedsættelse sker i form af en procentsats pr. år du er ældre end 29 ved din tilskadekomst.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker rådgivning i din sag om erstatning for tab af erhvervsevne.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00   

Luk

Tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste

Det koster at komme til skade – både på humørkontoen og på indtægtssiden.

Har du i en periode haft en lavere indtægt eller mistet indtægt som følge af en skade, har du krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Denne erstatning beregnes ud fra den manglende indtægt før SKAT men fratrækkes evt. sygeløn og sygedagpenge. Erstatningen er dog betinget, at der er en ansvarlig skadevolder i sagen. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er skattepligtig.

Du har krav på erstatning frem til det tidspunkt, hvor du kan arbejde som før skaden, eller til det tidspunkt hvor der foreligger en vurdering af eventuelt tabt erhvervsevne, dvs. at du ikke kan arbejde som før skaden.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker rådgivning i din sag om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00   

Luk

Varige mén

Varige mén

Hvis skaden aldrig forsvinder 100% har du krav på erstatning.

Er du så uheldig, at du kommer så alvorligt til skade, at det giver varige mén – altså skaden aldrig forsvinder 100 % - har du krav på godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen afhænger af, hvordan dit helbred og din dagligdag påvirkes, og kan først opgøres, når din tilstand er stabil. Det kan tage flere måneder eller år og kan være en lang og sej proces.

Varige mén har forskellige grader afhængig af omfanget og bliver normalt fastsat efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, som du kan se her: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 

For at kunne få godtgørelse, skal méngraden kunne fastsættes til minimum 5 % efter AES’ méntabel. Godtgørelsen udgør et fast beløb pr. méngrad.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker rådgivning i din sag om méngodtgørelse.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00   

 

Luk

Arbejdsskade

Arbejdsskade

Hvornår berettiger en arbejdsskade til erstatning?

Det kan være svært at finde ud af, om du er berettiget til erstatning, hvis du har været ude for en ulykke på dit arbejde, hvor du har fået en skade – altså en arbejdsskade.

En arbejdsskade inddeles i kategorierne arbejdsulykke eller erhvervssygdom:

Arbejdsulykke

 • En arbejdsulykke kendetegnes som enten en fysisk eller psykisk skade, som du har pådraget dig efter en hændelse eller en påvirkning i sammenhæng med dit arbejde.
 • Dog anerkendes en arbejdsulykke kun som en arbejdsskade, hvis den skade, du har pådraget dig, er på grund af dit arbejde eller som resultat af arbejdets forhold.

Læs mere om hvad der betegner en arbejdsulykke her.

Erhvervssygdom

 • En erhvervssygdom kendetegnes som enten en sygdom eller lidelse, som er forårsaget af et arbejde eller forholdene som det er foregået under – altså på grund af påvirkninger.

Læs mere om hvad der betegner en erhvervssygdom her.

Erstatning for en arbejdsskade anerkendes efter flere betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få erstatning. De to overordnede betingelser er ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) følgende:

 • Skaden skal være sket, mens du arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.
 • Skaden skal være sket på grund af dit arbejde – eller de forhold som arbejdet er foregået under

Har du været udsat for en arbejdsskade og er i tvivl om du er berettiget til erstatning, så kontakt en af vores specialister inden for erstatningsret.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00   

Luk

Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning

Ofre der har pådraget sig en skade i forbindelse med en kriminel handling kan få erstatning.

Det er som udgangspunkt Erstatningsnævnet, som bestemmer, om du kan få erstatning, hvis du som forurettet har pådraget dig en skade i forbindelse med en strafbar handling.

Har du pådraget dig en skade i forbindelse med en kriminel handling, f.eks. et voldeligt overfald eller en voldtægt, har du mulighed for at få erstatning hos Erstatningsnævnet. Erstatningsbeløbene udregnes på samme måde som i trafikskadesager, hvor der dog er mulighed for supplerende erstatning afhængigt af, hvor grov kriminaliteten er.

Har du været offer for vold, seksuelle krænkelser eller andre straffelovskrænkelser har du ofte ret til at få en bistandsadvokat med i retten, hvis du ønsker det. Afgørelsen om hvorvidt du er berettiget til en bistandsadvokat træffes af retten.

Er du i tvivl om du er berettiget til erstatning, så kontakt en af vores specialister inden for erstatningsret nedenfor.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00   

Luk

Patientskade

Patientskade

Fejlbehandlinger af patienter i sundhedsvæsenet kan bl.a. berettige til erstatning.

Er der sket skade eller dødsfald hos en patient i sundhedsvæsenet som følge af behandling, for sen behandling, manglende behandling eller ved en evt. undersøgelse, kan patienten eller pårørende være berettiget til erstatning. Herudover kan skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel også berettige til erstatning. Sager omhandlende patientskader er dog ofte komplicerede sager, da du skal kunne sandsynliggøre, hvor stor en ”merskade” f. eks. en fejlbehandling har forårsaget.

Det er dog ikke muligt, at få erstatning for gener der skyldes sygdommen en patient behandles for (en såkaldt grundlidelse). Der findes særlige regler i loven om, hvornår en patientskade kan berettige til erstatning. Læs mere om reglerne hos Patienterstatningen.

Hvor behandles patientskader?

Patientskader behandles hos Patienterstatningen og anmeldelser kan skrives direkte på Patienterstatningens hjemmeside eller sendes med posten. På Patienterstatningens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du anmelder en sag - læs mere her.

Erstatning hos Patienterstatningen gives i form af erstatning af økonomiske tab og godtgørelse for svie og smerte eller eventuelle varige mén.

Er du i tvivl om du er berettiget til erstatning, så kontakt en af vores specialister inden for erstatningsret nedenfor.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00   

Luk

Trafikskade

Trafikskade

Trafikskader kan hurtigt give anledning til bump på vejen i juridisk sammenhæng.

Ved trafikskader kan det være svært at få bevist, om de skader og gener, du efterfølgende har, stammer fra en ulykke. Især sager omhandlende piskesmældsskader kan hurtigt give anledning til bump på vejen i juridisk sammenhæng, da forsikringsselskaberne i mange tilfælde har afvist, at gener skulle være udløst af en given ulykke.

I trafikskadesager er det sjældent et problem at få placeret et ansvar, da alle ejere af en bil er forpligtet til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker personskader ved en evt. ulykke, selvom bilisten ikke kan bebrejdes noget. Problemet er nærmere, hvor meget erstatning forsikringsselskaberne vil betale, da de kun betaler for gener som har direkte årsagssammenhæng med ulykken.

Hvor skal skaden anmeldes?

Skaden anmeldes i første omgang til modpartens ansvarsforsikring, uanset om modparten har skylden for trafikulykken eller ej. Som udgangspunkt vil skylden for en ulykke altid gives til føreren af et køretøj, da føreren er ansvarlig for køretøjet og har en tilknyttet ansvarsforsikring. Hvis der er to køretøjer involveret, er de gensidigt ansvarlige for skaden på den anden person.

Herudover skal skaden også anmeldes til eget ulykkesforsikringsselskab, da du som udgangspunkt også kan få erstatning hos sin ulykkesforsikring ved siden af erstatningen fra førerens ansvarsforsikring.

Er du i tvivl om du er berettiget til erstatning, så kontakt en af vores specialister inden for erstatningsret nedenfor.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk

+45 86 12 44 00   

Luk
Advokat & Partner
Kirstine Kryger Dyekjær

Advokat & Partner
Simon Eilrich

Advokat
Jesper Lyngby Andersen

Advokatfuldmægtig
Anders Fredsted Koukoumis

Sekretær
Helle Friis Pallesen

Sekretær
Kirsten Nielsen

Sekretær
Susanne Kopp Lüdeking