Udlændingeret

Udlændingeret

Opholdstilladelse. Familiesammenføring. Asyl. For nogle er det bare ord i medierne. For andre er det blodig alvor og altafgørende for, om de kan få lov at blive i Danmark eller få dem, de elsker, hertil. Hører du til den sidste gruppe, er du i kompetente hænder hos os. Advokatkompagniet er nemlig et af landets førende advokatfirmaer inden for udlændingeret.

Mange nydanskere og udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde eller studere, stifter hurtigt bekendtskab med reglerne for opholdstilladelse, familiesammenføring og asyl. Det er komplicerede regelsæt, der er under konstant forandring, og man løber hurtigt panden mod en mur, hvis man ikke er inde i stoffet.

Står du i den situation, kan vores advokater med speciale i udlændingeret rådgive dig, så du får prøvet din sag ud fra dine personlige forhold. Vi har ført utallige sager ved Flygtningenævnet og Udlændingenævnet og har en bred og opdateret viden om forholdene i en lang række lande.

Vi yder specialiseret rådgivning inden for:

Klik på emnerne ovenfor, for at læse nærmere.


_________

Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk

Immigration law

Immigration law

Residence permits. Family reunification. Asylum. For many, it is only words in the daily news media. For others, it is as serious as it sounds and is part of their everyday life. If you belong in one of these groups, please contact Advokatkompagniet. We have a specialised team of lawyers in Immigration law - and is one of the leading law firms in Denmark within this field of expertise.

Many Danish newcomers and immigrants, who arrive to Denmark to work or study, do quickly establish acquaintance with terms as residence permit, family reunification and asylum. However, the set of rules are complicated and continue to change. As of why, it is easy to get confused and lost.

Are you close at giving up, but desperately wants to find your way back on track with the rules? At Advokatkompagniet we have lawyers who are specialised in immigration law, and who are ready to help you with your specific case. Our lawyers have carried out a vast number of cases at the Danish Refugee Appeals Board (Flygtningenævnet) and the Danish Immigration Appeals Board (Udlændingenævnet), and have a broad as well as updated knowledge about the circumstances in various countries regarding immigration law.

Our lawyers give advices in terms of:

 • Asylum
 • Family unification
 • Work permit
 • Visa matters
 • Withdrawal of residence permit
 • Deporation proceedings 
 • Permanent residence permit
 • Citizenship
 • Residence permit in terms of EU rules
 • Green card
 • Study permit

Click on the above-mentioned issues to read more.


_________

Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00  

Luk

Arbejdstilladelser

Arbejdstilladelser

Der er mange, som ønsker at søge ophold I Danmark med henblik på at bo og arbejde her. I visse situationer er det muligt at få en opholdstilladelse på baggrund af et arbejde, som man har fået tilbudt i Danmark.

Der er en del forskellige muligheder for at få en opholdstilladelse i Danmark med henblik på at arbejde her. Du skal dog være opmærksom på, at der er en del begrænsninger i mulighederne, så det er ikke alle jobfunktioner, der giver mulighed for at tage bopæl i Danmark.

De mest kendte ordninger

Beløbsordningen

Efter beløbsordningen kan du søge om opholdstilladelse i Danmark, hvis har fået tilbudt et job, med en årlig mindsteløn på 436.000, - kr. (2020 niveau). Der er andre betingelser knyttet til ordningen, men dette er den primære, og den som ”kendetegner ordningen”.

Positivlisten

Hvis man i stedet søger efter Positivlisten, så skal man være tilbudt et job, indenfor nogle specifikke erhvervs- eller stillingsbetegnelser, hvor der (for tiden) er mangel på arbejdskraft. Positivlisten opdateres løbende, så det kan variere, om et givent job berettiger til en opholdstilladelse.

For begge de nævnte ordninger er det en betingelse, at ansættelsen skal ske på sædvanlige vilkår efter danske forhold. 

Andre muligheder

Det skal bemærkes, at der er forskellige betingelser knyttet til de enkelte ordninger, som specifikt skal undersøges. Disse betingelser vil være for omfattende at redegøre for her. Mere overordnet set er der følgende muligheder:

 • Fast-track ordningen – denne ordning gælder for ansatte hos virksomheder, som på forhånd er certificeret af SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) til ansættelse af højtkvalificerede medarbejdere
 • Forsker – en ordning til personer, som er tilbudt ansættelse som forsker ved en privat eller offentlig forskningsinstitution
 • d.-ansættelse – en ordning, hvor man kan få opholdstilladelse, hvis man skal deltage i et uddannelsesforløb som ansat ph.d. ved en dansk uddannelsesinstitution
 • Gæsteforsker – en gæsteforsker er ikke ansat i Danmark, men udfører forskning ved en forskningsinstitution eller en virksomhed i Danmark, som stiller lokaler og forskningsfaciliteter til rådighed. Gæsteforskeren får ikke løn og skal kunne forsørge sig selv
 • Ansættelse på grund af ”særlige individuelle kvalifikationer” – dette er en ordning, hvor man kan søge om opholdstilladelse, hvis man er tilbudt ansættelse pga. nogle helt særlige (personlige) kvalifikationer, som er vanskelige (eller endog umulige) at finde i Danmark – som eksempler kan nævnes en kunstner, fodboldspiller eller en helt specialiseret kok
 • Landbrug – der er særlige regler for ansættelse af arbejdskraft fra udlandet til landbruget – f.eks. ansættelse af en fodermester eller driftsleder indenfor landbruget
 • Trainee – der kan søges om opholdstilladelse, hvis man er tilbudt ansættelse som trainee i en kortere periode
 • Volontør – hvis man skal arbejde i Danmark som volontør, hvor man skal udføre frivilligt, ulønnet arbejde (af social eller humanitær karakter).

Hertil kommer nogle muligheder, som adskiller sig fra de ovennævnte:

 • Etableringskort – hvis man allerede har ophold i Danmark som studerende, kan man ved afslutningen af visse studier søge om opholdstilladelse
 • Start-up Denmark – hvis man ønsker at drive selvstændig virksomhed i Danmark, kan man søge om tilladelse hertil, hvis virksomheden anses for at være særligt innovativ

Vær opmærksom på, at hvis der søges arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af kvalifikationer fra udlandet skal der i nogle situationer søges om en dansk autorisation.

Hvis du er statsborger i et andet EU land, kan du med fordel benytte EU-reglerne, hvis du ønsker at arbejde i Danmark. 

Du kan læse mere om mulighederne på Udlændingestyrelsens hjemmeside. 

Kontakt vores udlændingeafdeling, hvis du søger rådgivning med din sag. De står klar til at hjælpe dig med din sag om opholdstilladelse på baggrund af arbejde.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 
 

 

Luk

Asyl

Asyl

Der er flere forhold der gør sig gældende for at man kan få asyl i Danmark. Vi giver her et overblik over, hvilke faktorer der afgør om du kan eller ikke kan få asyl.

Hvis du er flygtning og ønsker at søge beskyttelse i Danmark, fordi du risikerer forfølgelse i dit hjemland, skal du indgive din asylansøgning i Danmark. Du kan ikke søge om asyl i Danmark fra et andet land.

For at søge asyl i Danmark skal du enten henvende dig til det lokale politi eller Sandholmlejren. Her vil du blive registeret og få taget foto og fingeraftryk af politiet.

Herefter vil Udlændingestyrelsen starte behandlingen af din ansøgning.

I Sandholmlejren vil du blive indkaldt til samtaler, og kan du læse og skrive, vil du blive bedt om at udfylde et asylskema, hvor du selv skal skrive om dine problemer. Det er vigtigt, at du giver al relevant information om din sag, for at give dig selv det bedste udgangspunkt. 

Udlændingestyrelsen sørger for, at der vil være en tolk til rådighed under møderne. Hvis du ikke forstår tolken, er det vigtigt, at du gør opmærksom på det straks under mødet. Er du ikke sikker på, at det er blevet skrevet ned, er det vigtigt, at du straks skriver til Udlændingestyrelsen efter mødet og gør dem opmærksomme på problemet. 

Du har ret til at få tildelt kopier af de dokumenter Udlændingestyrelsen skriver ned i under dine samtaler. Det er vigtigt, at du læser dokumenterne grundigt igennem efter mødet. Finder du fejl, skal du straks kontakte Udlændingestyrelsen og gøre dem opmærksomme på fejlene.

Afgørelse

Når Udlændingestyrelsen mener, at de har alle oplysninger, træffer de afgørelse i din sag.

Får du asyl, betyder det i grove træk, at din sag er slut - du har fået opholdstilladelse, og vil få at vide, hvilken kommune, du fremover skal bo i. Får du afslag på asyl, bliver din sag automatisk sendte videre til Flygtningenævnet, hvor du har krav på at få en advokat beskikket. Du vælger selv din advokat, og staten betaler for advokaten.

Når du har valgt advokat, vil denne indkalde dig til et møde, forberede din sag og møde med dig i Flygtningenævnet.

Flygtningenævnet vurderer, om Udlændingestyrelsens afgørelse er rigtig eller om den skal ændres, så du skal have asyl. Flygtningenævnets afgørelse er endelig. 

Beskyttelse som flygtning

Der findes forskellige former for beskyttelse som flygtning.

Hvis du er omfattet af FN’s Flygtningekonvention, som omhandler forfølges på baggrund af f.eks. din religion eller dine politiske holdninger - vil du få konventionsstatus og opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1.

Risikerer du af andre grunde dødsstraf, tortur eller anden umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf, vil du få beskyttelsesstatus og opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2.

Hvis der er en særlig alvorlig situation i dit hjemland, som er præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb mod civile, kan du få midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har begået kriminalitet, kan du være udelukket fra at få opholdstilladelse, selvom du opfylder betingelserne for at få beskyttelse.

Hvis du har fået visum eller taget fingeraftryk i et andet EU-land kan du få din asylsag afvist pga. Dublin-forordningen. Har du allerede fået opholdstilladelse i et andet EU-land, vil du som udgangspunkt få afvist din ansøgning om asyl, idet det andet land er dit første asylland.

Har du brug for professionel rådgivning i din sag opfordrer vi dig til at kontakte vores udlændingeretsteam, da vi har stor erfaring med asylsager og har ført utallige sager hos Flygtningenævnet. 

_________

Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Asylum

Asylum

To be granted asylum in Denmark there are multiple factors, which has to be taken into consideration. As a refugee there may be different paragraphs that applies to you, which allows you to be granted asylum in Denmark. Below we have listed the conditions that allows you to be granted asylum in Denmark.

If you are a refugee at risk of persecution in your home country, your application can only be submitted in Denmark if you wish to seek refuge here. Therefore, you cannot apply for asylum in Denmark from other countries.

To apply for asylum in Denmark you will need to either contact the local police or Camp Sandholm (Sandholmlejren). Here you will be registered, photographed and have your fingerprints taken by the police. Afterwards, the Danish Immigration Service will start procession your application.

This will involve you being summoned for interviews at Camp Sandholm. If you are able to read and write you will be asked to fill out a questionnaire where you are supposed to write about your problems and why you are applying for asylum in Denmark. It is important that you provide all relevant information regarding your case as thoroughly as possible. The Immigration Service will arrange that there is a translator present.

If you are not able to understand the translator, it is important that you make the interviewees aware of this. If you are unsure of whether this has been written down during the interview it is important that you write to the Immigration Service after the meeting has ended and make them aware of the problem.

You are allowed to get a copy of whatever the Immigration Service write down during your interviews. Therefore, it is important that you read thoroughly read through all the documents after the interview. If you find any mistakes you will need to contact the Immigration Service.

The decision

When the Immigration Services have all the information, they will make a decision in your case.

If you are granted asylum it means that have been given a residence permit and you will get to know which municipality you will be living in. However, if your application is rejected your case will automatically be moved to the Refugee Appeals Board where you will be assigned a lawyer to assist you in your case. You are allowed to choose the lawyer yourself and the Danish government will cover the lawyer’s fee.

When you have chosen your lawyer, you will be summoned to a meeting where your case will be discussed. The lawyer will then prepare your case and attend the Refugee Appeals Board with you.

Here the board will assess whether the initial decision made by the Immigration Service were correct or if it should be changed – granting you asylum. The decision of the board is final.

Forms of protection as a refugee

There are different forms of protection available for refugees in Denmark. If the UN Refugee Convention applies to you, concerning those persecuted because of religion or political opinions, you will receive a convention status and a residence permit complying with paragraph 7(1) in the Danish Aliens’ Act (DAA).

If you are at risk of being sentenced with death penalties, torture or other inhuman or degrading treatment or punishment, you will receive protection status and a residence permit in accordance with paragraph 7(2) in the DAA.

If there is a special situation in your home country, which is characterized by the random use of violence and assault against civilians, you can be granted temporary protection status in accordance with paragraph 7(3) in the DAA.

If you previously have been convicted of a crime, it is possible that you will be prevented to receive a residence permit even if you comply with the terms for receiving protection.

If you have been granted a visa or have had your fingerprints taken in another EU-country, you can have your asylum case rejected due to the Dublin Regulation. Lastly, you are not able to receive a residence permit in Denmark if you already have received it in a different country within the EU – the respective country is perceived as your first country of asylum.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

EU-ophold

EU-ophold

På grund af Danmarks medlemskab af EU gælder der nogle særlige regler for EU-borgeres adgang til Danmark og for familiemedlemmer til danske statsborgere, der har opholdt sig i et andet EU-land.

EU-borgere og deres familiemedlemmer

Alle EU-borgere har ret til at rejse ind i Danmark og opholde sig her i op til 3 måneder. Ønsker du som EU-borger at blive i Danmark i længere tid end 3 måneder, skal du kunne dokumentere, at du enten har arbejde, tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv, er studerende eller søger arbejde i Danmark. Kan du det, kan du blive i Danmark så længe du ønsker.

Er du familiemedlem til en EU-borger, har du samme ret til at blive i Danmark, selvom du ikke selv er fra et EU-land.

Efter 5 års ophold i Danmark, har du mulighed for at få permanent ophold i Danmark.

Familiemedlemmer til danskere der har været i et andet EU-land

Er du i familie med en dansk statsborger, der har opholdt sig i et andet EU-land på et faktisk og reelt ophold, har du ret til at rejse ind i Danmark og til at få opholdstilladelse på baggrund af EU-reglerne, hvis du rejser til Danmark sammen med dit danske familiemedlem.

I takt med at betingelserne for at få familiesammenføring i Danmark er blevet sværere at opfylde, er der flere familier der vælger at benytte sig af muligheden for at få opholdstilladelse til det udenlandske familiemedlem efter et ophold i et andet EU-land. Derfor har muligheden også fået tilnavnene Malmø-modellen eller Flensborg-modellen.

Det kræver dog ret meget dokumentation for at kunne bevise, at man har opholdt sig på et faktisk og reelt ophold i et andet EU-land.

I Advokatkompagniet er vores udlændingeafdeling klar til at hjælpe dig med din sag om opholdstilladelse efter EU-reglerne. Kontakt os i dag.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 
 

Luk

Familiesammenføring

Familiesammenføring

Familiesammenføringsområdet kan let komme til at fremstå som en jungle af regler og betingelser. De kan dog ofte have stor betydning for den enkelte families mulighed for at et ophold i Danmark. Her får du et kort overblik over de faktorer, der har betydning for reglernes påvirkning at jeres sag.

Udlændingepolitikken i Danmark er de sidste mange år blevet strammet. Det område hvor der er sket den største ændring, er på familiesammenføringsområdet, hvor et hav af nye betingelser er kommet til eller blevet ændret.

Det gælder både muligheden for at få familiesammenføring med ens børn, ægtefælle eller samlever.

Betingelserne kan ses på Udlændingestyrelsens hjemmeside. 

De mange betingelser har dog ikke nødvendigvis betydning for alle. Efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 har alle ret til et familieliv. Så er man en familie i konventionens forstand, har man ret til at kunne få lov til at bo sammen under alle omstændigheder. Man har dog normalt ikke ret til at bestemme, om det skal være i Danmark eller i familiemedlemmets hjemland, at familien skal bo.

Står man derfor i den situation, at man ikke kan bo i sit familiemedlems hjemland på grund af anden familie i Danmark, sygdom der kræver behandling i Danmark eller fordi man er flygtning fra sit familiemedlems hjemland, behøver man ikke nødvendigvis opfylde alle betingelserne.

Har du et spørgsmål til de enkelte betingelser, eller jeres ansøgning om familiesammenføring vil vi altid gerne hjælpe.

Advokatkompagniet har stor erfaring familiesammenføringssager i alle afskygninger. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte vores udlændingeafdeling, hvis du har brug for rådgivning med din sag. 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 
 

Luk

Inddragelse af opholdstilladelser

Inddragelse af opholdstilladelser

Står du til at få inddraget din opholdstilladelse eller har søgt om forlængelse og er blevet indkaldt til et møde hos Udlændingestyrelsen kan det hurtigt føles uoverskueligt. Læs her mere om, hvordan du bedst muligt forbereder dig.

Vi anbefaler følgende køreplan, hvis du modtager et brev fra Udlændingestyrelsen, hvor de oplyser, at de indkalder dig til møde fordi at de påtænker en inddragelse af din opholdstilladelse eller du har søgt om forlængelse;

 • Det er vigtigt, at du møder op og giver din forklaring og forbereder dig grundigt allerede til det første møde hos Udlændingestyrelsen.

 • Forbered dig på følgende ting forud for mødet:
  • Stil spørgsmålet – hvorfor vil JEG være i risiko ved at vende tilbage til mit hjemland?
   • Hav altid fokus på din egen situation - ikke kun de generelle omstændigheder i dit hjemland.
   • Er der noget ved din person, som gør til, at du er særligt udsat?
   • Er der en forværring af din situation i dag i forhold til det tidspunkt, hvor du udrejste af dit hjemland?
   • Er der evt. sket en forbedring af din situation?

  • Indsaml dokumentation
   • Er der familiemedlemmer, som er døde/dræbte – kan der skaffes dokumentation?
   • Er der avisartikler, som bekræfter din situation eller den generelle situation?
   • Anden relevant dokumentation.

  • Indhent dine gamle samtaler (aktindsigt) fra Udlændingestyrelsen allerede inden dit møde hos Udlændingestyrelsen. Du vil blive spurgt til, hvad du forklarede, da du kom, og du forventes at kunne huske det.

 • Til mødet skal du sikre dig følgende:
  • At du forstår tolken, hvis du har brug for tolk, og hvis ikke, så afvis at fortsætte mødet. Det har du ret til! - Der skal selvfølgelig være reelle tolkeproblemer.
  • At du lytter godt efter, når referatet bliver læst op for dig, for du skriver under på at det er dine udtalelser. Sørg for at give rettelser til referatet, hvis der er fejl i det.

I den situation, hvor Udlændingestyrelsen alligevel inddrager din opholdstilladelse, vil din sag automatisk blive prøvet i Flygtningenævnet. Du har ret til at få en advokat til at hjælpe dig her. Advokatkompagniets udlændingeteam har mange års erfaring med alle typer sager inden for udlændingeret, og du vil derfor kunne få kvalificeret bistand med din sag hos os.

På grund af paradigmeskiftet i dansk udlændingeret er der kommet et øget fokus på inddragelse af flygtninges opholdstilladelser, og som i første omgang betød at en del somaliske statsborgere fik inddraget deres opholdstilladelse. Med paradigmeskiftet i 2019 er det nu alle nationaliteter, som kan være i risiko, men dog særligt personer, som har fået opholdstilladelse på grund af de generelle forhold i deres hjemland, som f.eks. syriske flygtninge. Uanset nationalitet, så er ovennævnte køreplan brugbar.

Husk, at du selv kan gøre en aktiv indsats for at undgå at komme i den situation, at din opholdstilladelse inddrages, og hvor du ufrivilligt er nødt til at forlade Danmark. Det er ved at sørge for at forberede dig grundigt, og så vær opmærksom på, at uanset, hvad medierne siger, så hjælper en aktiv integrationsindsats stadig, og her er særlig tilknytning til arbejdsmarkedet vigtig.

Kontakt vores udlændingeteam, hvis du ønsker rådgivning med din sag.

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 
 

Luk

Permanente opholdstilladelser

Permanente opholdstilladelser

Når man får opholdstilladelse i Danmark, får man i første omgang en midlertidig opholdstilladelse, som man løbende skal søge forlængelse af. Samtidig er der visse betingelser, som man skal opfylde for at kunne få en forlængelse.

Efter en årrække i Danmark vil du med fordel kunne søge om permanent opholdstilladelse, hvis du opfylder betingelserne. Herefter skal der ikke længere søges forlængelse, og du vil ikke kunne få inddraget din opholdstilladelse, selvom du ikke længere opfylder betingelserne.

Du kan tidligst søge om permanent opholdstilladelse, når du har haft opholdstilladelse i Danmark i 8 år, dog i visse situationer allerede efter 4 år.

Betingelserne for at få permanent opholdstilladelse er delt op i grundlæggende betingelser og supplerende betingelser.

De grundlæggende betingelser skal som udgangspunkt alle være opfyldt.
De grundlæggende betingelserne forudsætter at:

 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du skal fortsat opfylde betingelserne i din nuværende opholdstilladelse
 • Du skal have boet i Danmark lovligt i mindst 8 år
 • Du må ikke have begået visse former for kriminalitet
 • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige
 • Du må ikke have modtaget offentlig hjælp efter aktivloven (f.eks. kontanthjælp) eller integrationsloven (f.eks. integrationsydelse) de seneste 4 år forud for ansøgningen – og helt indtil afgørelsen om permanent ophold er truffet
 • Du skal underskrive en ”Opholds- og Selvforsørgelseserklæring” i forbindelse med indgivelse af ansøgningen
 • Du skal fortsat være i arbejde (min. 15 timer pr. uge – vær opmærksom på, at uddannelse - herunder praktikforløb - ikke tæller med)
 • Du må ikke aktivt (bevidst) have modarbejdet afklaringen af din identitet, i forbindelse med ansøgning om midlertidig opholdstilladelse eller forlængelse. (Dette krav gælder dog kun, hvis du oprindeligt har indgivet din første ansøgning om opholdstilladelse efter d. 1.1.2018)
 • Du skal have bestået prøven i Dansk 2 (eller en tilsvarende danskprøve)
 • Du skal have været i arbejde i min. 3 år og 6 måneder indenfor de sidste 4 år forud for, at der træffes afgørelse i sagen (min. 30 timer pr. uge – uddannelse - herunder praktikforløb - tæller ikke med)

Af de supplerende betingelser, skal 2 ud af 4 opfyldes. Disse 4 er:

 • Du skal have bestået prøven i Dansk 3
 • Du skal have været i ordinært arbejde i mindst 4 år indenfor de sidste 4½ år
 • Du skal have bestået en Medborgerskabsprøve (som du kan tilmelde dig her) eller have ”udvist aktivt medborgerskab” (f.eks. via bestyrelsesarbejde eller lign.)
 • Du skal i de sidste 2 år forud for afgørelsen have haft en gennemsnitlig årlig indkomst over et vist beløb (i 2020 på 292.256,68 kr.)

Hvis alle 4 supplerende betingelser (ud over de grundlæggende betingelser) er opfyldt, kan du søge om permanent opholdstilladelse allerede efter 4 års ophold.

Der gælder særlige regler for unge, som er fyldt 18 år og inden de fylder 19 år. Her stilles ikke de samme krav til arbejde, men derimod til arbejde eller uddannelse efter afslutning af folkeskolen. Herudover kan Udlændingestyrelsen se bort fra nogle af betingelserne, hvis ansøgeren er handicappet eller pensionist.

Hos Advokatkompagniet står vi klar til at rådgive dig med din ansøgning om permanent opholdstilladelse. Kontakt os i dag.  

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 
 

Luk

Tålt ophold

Tålt ophold

Personer, som har begået kriminalitet i Danmark eller i udlandet, kan ofte ikke få opholdstilladelse i Danmark.

Har du tidligere haft opholdstilladelse i Danmark, men er blevet dømt for en kriminel handling og samtidig udvist af Danmark, skal der inden du udsendes af Danmark tages stilling til, om Danmark er berettiget til at udsende dig tvangsmæssigt.

Denne prøvelse sker automatisk ved, at politiet vil høre dig efter, om du ønsker at medvirke til en udsendelse af Danmark. Hvis du mener, at du vil være i risiko for forfølgelse ved en udsendelse til det land, du er statsborger i, så skal du oplyse politiet herom, og så vil Udlændingestyrelsen i første omgang træffe en afgørelse om, hvorvidt du kan udsendes til dit hjemland. Hvis du ikke kan udsendes til dit hjemland, skal der træffes en afgørelse om, hvorvidt du skal have en opholdstilladelse, eller om din udvisning er til hindring for en opholdstilladelse, og du dermed skal have et tålt ophold i Danmark.

Hvis Udlændingestyrelsen afgør, at du kan udsendes, eller hvis de afgøre, at du ikke kan udsendes, men du ikke kan få en opholdstilladelse, så har du i begge tilfælde ret til at få din sag prøvet i Flygtningenævnet. Her har du ret til at få en advokat beskikket.

Advokatkompagniet har stor erfaring med disse typer sager i Flygtningenævnet, herunder både om situationen i dit hjemland og din situation, hvis du får et tålt ophold i Danmark. Kontakt derfor en af vores advokater i vores udlændingeteam for at få kvalificeret hjælp med din sag. 

 _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 
 

Luk

Statsborgerskab

Statsborgerskab

Dansk statsborgerskab opnås enten ved fødslen eller ved naturalisation. Naturalisation opnås typisk af udlændinge bosiddende i Danmark, som ønsker at få dansk statsborgerskab.

Naturalisation

Ifølge den danske grundlov kan en udlænding kun få dansk statsborgerskab ved lov, hvilket betyder, at det er folketinget, som bestemmer, hvem der kan få dansk statsborgerskab. Der er altså ikke tale om en afgørelse truffet af en offentlig myndighed. Hvis du får afslag, har du derfor ikke mulighed for at klage, men du kan derimod senere søge genoptagelse, når man mener, at betingelserne er opfyldte.

Der er fastlagt en række betingelser i en cirkulæreskrivelse, og hvis du opfylder disse, vil du blive tildelt dansk statsborgerskab.

Betingelserne kan du læse på Udlændinge og Integrationsministeriets hjemmeside. 

- Det koster et gebyr på kr. 3.800,00 at indgive en ansøgning om statsborgerskab ved naturalisation.

Dansk statsborger, men aldrig bosat i Danmark

Personer, som er født som danske statsborgere, men aldrig har boet i Danmark vil miste deres statsborgerskab, når de bliver 22 år, medmindre de forinden indgiver ansøgning om bevarelse af deres danske statsborgerskab.

Du er særlig beskyttet, hvis du bliver statsløs – altså hvis du mister dit danske statsborgerskab. Du kan bevare dit danske statsborgerskab, selvom du ikke bliver statsløs, hvis du har bevaret en særlig tilknytning til Danmark, selvom du aldrig har boet her. Det kan du læse nærmere om her

- Det koster et gebyr på kr. 1.200,00 at indgive en ansøgning om bevarelse af dit danske statsborgerskab.

Dobbelt statsborgerskab

Siden 2015 har Danmark anerkendt dobbelt statsborgerskab. Før 2015 mistede du sit danske statsborgerskab, hvis du søgte om statsborgerskab i et andet land end Danmark.

Der er indført en midlertidig overgangsordning gældende fra 1. juli 2021, hvor du ved erklæring kan generhverve sit danske statsborgerskab, hvis du har mistet det før 2015 ved at søge om statsborgerskab i et andet land. Ønsker du at vide mere, kan du trykke på dette link 

- Det koster et gebyr på kr. 1.100,00 at indgive en erklæring.

Advokatkompagniet har stor erfaring med sager om naturalisation, generhvervelse og bevarelse af dansk statsborgerskab. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte vores udlændingeafdeling, hvis du ønsker rådgivning. 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 
 

Luk

Studietilladelser

Studietilladelser

Danmark er kendt for at have et rigtig godt uddannelsessystem. Er du udlænding og har lyst til at prøve kræfter med det danske uddannelsessystem, men er i tvivl om, hvordan du søger om opholdstilladelse, kan du læse mere her.

Ønsker du som udlænding fra et land udenfor EU at studere i Danmark, er det i første omgang de enkelte uddannelser, som du ønsker at blive optaget på, du skal kontakte. Uddannelsesinstitutionen kan herefter oplyse hvilke optagelseskrav der er, og hvor meget det koster, at blive optaget på uddannelsen.

Når du er blevet optaget på en uddannelse, skal du søge om en opholdstilladelse ved Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). For at kunne få en opholdstilladelse, skal du normalt dokumentere, at du kan forsørge dig selv, og at du taler sproget, der skal undervises på, på et rimeligt niveau.

Har du spørgsmål om muligheden for at få en opholdstilladelse i Danmark på baggrund af studier, så opfordrer vi dig til at kontakte Advokatkompagniets udlændingeafdeling.

 _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 
 

Luk

Visum

Visum

Skal du til Danmark på familiebesøg, som turist eller på forretningsrejse, kræves det muligvis, at du forinden søger et visum. Det afhænger af hvilket land, du er statsborger i, da visse lande er visumpligtige.

Udlændingestyrelsens hjemmeside har du mulighed for at se, hvilke lande, der er visumpligtige.

De visumpligtige lande er opdelt i fem hovedgrupper, og muligheden for at få et visum afhænger af, hvilken hovedgruppe dit land er placeret i.

I fire af grupperne er det yderligere et krav, at du er blevet inviteret på besøg af en vært i Danmark.  

Visumansøgningen skal indgives i dit hjemland, hvor du samtidig vil få taget fingeraftryk og blive bedt om at betale et gebyr. Ansøgningen kræver blandt andet, at du har gyldigt pas, en rejsesygeforsikring, dokumentation for at du har penge nok til dit ophold i Danmark og til hjemrejsen, samt at du har et sted at bo, mens du er her.

Du kan højst få visum til at opholde dig i Danmark i 90 dage indenfor en periode på 180 dage. Normalt giver visummet ret til, at du må opholde dig i hele Schengenområdet.

Får du afslag på visum, kan du klage over afgørelsen. Her står vi klar til at hjælpe dig med processen. Kontakt os i dag. 

 _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 
 

Luk
Advokat & Partner
Annette Møller Hannibal

Advokat & Partner
Helle Holm Thomsen

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

Advokat
Jesper Lyngby Andersen

Sekretær
Kirsten Bøjer