Ændring i reglerne om tvangsadoption

Reglerne om tvangsadoption blev 1. juli 2019 ændret, så den administrative proces blev kortere.

I følge adoptionsloven kan et barn tvangsbortadopteres trods forældrenes protest, hvis myndighederne vurderer, at det vil være bedst for barnet, og det vurderes sandsynligt, at forældrene aldrig vil kunne virke som forældre for børnene. Tvangsadoption er altså endnu mere indgribende i retten til familieliv end tvangsfjernelse af børn.

Efter reglerne er blevet ændret er den administrative sagsbehandling blevet væsentligt forkortet, da flere led er blevet skåret væk, hvilket betyder at sagerne kan komme hurtigere igennem. Argumentet er, at familien ikke skal gå for lang tid i uvished om, hvorvidt deres barn bliver tvangsfjernet og at det for barnets skyld også er vigtigt med en hurtig afklaring for at få en god start i en eventuel ny familie. Sagen startes af kommunen, som laver en indstilling til børn og unge-udvalget. Hvis børn og unge-udvalget godkender indstillingen sendes sagen til Ankestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse. Tidligere var Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) involveret i processen inden en endelig afgørelse blev truffet, men de administrative sagsgange i Familieretshuset er nu skåret væk og fordelt på kommune og Ankestyrelsen.

Formålet med ændringen er ifølge lovens forarbejder ”At sikre kontinuitet og enkle sagsbehandlingsforløb for børn, der adopteres uden samtykke”. Desuden er der med lovændringen åbnet for, at børnene kan placeres i den kommende adoptivfamilie allerede efter Ankestyrelsen har truffet en afgørelse om adoption og inden sagen er blevet prøvet ved domstolene. Det kan dog blive en vanskelig opgave for domstolene at træffe en afgørelse om at adoption ikke er til barnets bedste, når barnet allerede er placeret i en adoptivfamilie. Siden lovændringen i 2019 er der så vidt Advokatkompagniet er orienteret ikke en eneste sag, hvor domstolene har underkendt en afgørelse om adoption uden samtykke. 

Det er efter Forældreansvarslovens §20a muligt at søge Familieretshuset om samvær med et bortadopteret barn, men så vidt Advokatkompagniet er orienteret nu, er der ikke endnu givet samvær efter denne bestemmelse. 

 

Højesteret har i flere sager godkendt adoption uden samtykke og i den forbindelse vurderet, at adoption ikke er i strid med EMRK. Advokatkompagniet vurderer, at adoption uden samtykke som har stor opmærksomhed i medierne og hos politikkerne forsat er et område i udvikling, og at der fortsat er flere sager på vej. 

Du har som forældre og barn ret til gratis advokatbistand i sagen - det har du også, hvis du er plejefamilie og der er rejst sag om, at du skal adoptere dit plejebarn.

Har du en sag om tvangsadoption eller tvangsanbringelse, så kontakt os eller af vores eksperter, Kirstine eller Vibeke direkte.

 

 

 _________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

 

Advokat & partner
Kirstine Kryger Dyekjær

kikd@advokatkompagniet.dk

Advokat
Vibeke Haahr Antonsen

vha@advokatkompagniet.dk