Om os

Om os

Advokatkompagniet A/S er et moderne advokatkontor i hjertet af Aarhus. Vi består af højt profilerede advokater og advokatsekretærer, der tilsammen udgør en handlekraftig enhed primært specialiseret indenfor privatrettens områder.

Vores rødder går helt tilbage til 1930’erne, hvor landsretssagfører Erik Kjellund drev sit advokatkontor i Vestergade 11 i Aarhus. Efter at være vokset gennem forskellige fusioner og partnerskaber, er vi i dag samlet som en stærk enhed under navnet Advokatkompagniet med lokationen Nørreport 26, Aarhus midtby.

Vi kan bryste os af at have advokater og sekretærer, der dækker hele paletten af privatretslige specialer. Vi har teams inden for hvert speciale, hvor både partnere, jurister, sekretærer og studerende bidrager til at udvikle og kvalificere det retslige felt. Det er vigtigt for os at have både dybde og bredde i vores rådgivning. Vi sætter derfor en stor ære i at kunne rådgive inden for mange forskellige retsområder, og vi baserer altid vores rådgivning på et solidt, fagligt fundament.

 

Mission: 

Advokatkompagniet A/S er en række kompetente mennesker, som skaber de bedste juridiske løsninger for vores klienter. Vi driver advokatvirksomhed ud fra en overbevisning om, at vi fagligt er stærkere sammen end hver for sig. Advokatkompagniet er et rart sted at være for både klienter og medarbejdere. Vi er et advokatfirma med et menneskeligt ansigt og arbejder ud fra mottoet “juridisk rådgivning i øjenhøjde”.

 

Værdier:

I Advokatkompagniet A/S er disse værdier vores daglige pejlemærker

 • Motiverede medarbejdere og glade klienter
 • Fokus på fællesskab og stabilitet
 • Troværdig og med et godt omdømme

 

Advokatkompagniet – juridisk rådgivning i øjenhøjde!

 

 

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

 

Luk

Cookies

Cookies

Her finder du information om vores brug af cookies, hvordan du sletter cookies fra din browser, hvordan du undgår cookies og hvordan du trækker dit samtykke til vores cookiepolitik tilbage.

Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Advokatkompagniet A/S
Nørreport 26
8000 Aarhus C
Tlf.:  86 12 44 00

Email: info@advokatkompagniet.dk

Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering 

Hvordan ungår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Lovpligtige oplysninger

Lovpligtige oplysninger

Advokatkompagniet lever op til de regler, der findes for drift af advokatvirksomhed.

Alle Advokatkompagniets advokater er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark.

Vi er en del af Advokatsamfundet

 

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Regler om hvidvaskning

Regler om hvidvaskning

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) pålægger os følgende:

Vi skal kende din identitet 

Alle danske advokater er omfattet af hvidvaskningsloven. Det er en følge af et EU-direktiv, som er gennemført ved en ændring af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Du er omfattet af loven om hvidvask, hvis:

 • Du køber eller sælger din ejendom eller virksomhed
 • Vi skal forvalte dine penge eller værdipapirer
 • Der skal skaffes nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af din virksomhed
 • Forretningsmæssigt rådgivning
 • Vi skal formidle finansiel transaktion - eller transaktioner vedrørende fast ejendom

Du er ikke omfattet af loven om hvidvask, hvis:

 • Du som privatperson har brug for rådgivning
 • Du kører en retssag
 • Vi administrerer din ejendom
 • Du har brug for juridisk rådgivning
 • Din sag omhandler skat
 • Det drejer sig om skifte af dødsboer, konkursboer eller rekonstruktion
 • Det drejer sig om værgemål

Er du privatperson, har vi brug for:

 • Pas og sygesikringsbevis - eller kørekort og sygesikringsbevis 

Repræsenterer du en virksomhed, har vi brug for:

 • Udtræk fra CVR
 • Ovennævnte oplysninger fra virksomhedens ejer, hvis denne ejer mere end 25% af virksomheden

Har du fuldmagt for en anden, har vi brug for

 •  Den reelle klients id-oplysninger
 •  Dine id-oplysninger

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

 

Luk

Takster for fri proces

Takster for fri proces

 

Takster pr. 1. januar 2024 i maks. indkomst for at få fri proces

 • Indkomst for en enlig ansøger 371.000,- kr.
 • Indkomst for samlevende/ægtefolk 471.000,- kr.
 • Forhøjelse i indkomst pr. hjemmeboende barn 64.000,- kr. 

 

Hvad er fri proces?

Fri proces er en ordning, hvor statskassen betaler dine omkostninger i forbindelse med en retssag, såfremt du opfylder betingelserne for fri proces. Det betyder bl.a., at du skal have rimelig grund til at føre retssag og at du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.

Om de økonomiske grænser er opfyldt afgøres på baggrund af årsopgørelsen fra SKAT for 2 år før der søges fri proces. Dvs. i 2024 skal man bruge årsopgørelsen fra 2022. Hvis man bor sammen med en anden eller er gift, så skal samlevers/ægtefælles årsindkomst også medregnes.

Du kan selv ansøge om fri proces, hvilket kan gøres enten hos Civilstyrelsen eller retten alt afhængig af sagens type. Du kan også bede en advokat om hjælp til at søge fri proces.

Du kan som udgangspunkt ikke få fri proces, hvis du har en retshjælpsforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med retshjælp eller hvis du ikke opfylder de økonomiske betingelser.

Læs mere om fri proces og retshjælpsforsikring her og her hos Civilstyrelsen

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Advokater er forpligtede til at give en lang række oplysninger, når vi påtager os en sag. I disse forretningsbetingelser giver vi disse oplysninger, og forretningsbetingelserne er derfor en del af Advokatkompagniets aftale med klienten og kan være uddybet i konkrete aftaler med klienten. I så fald gælder forretningsbetingelserne udfyldende.

 

1. Skriftlige prisoplysninger

1.1. Principper for afregning

Hvis klienten er forbruger, skal advokaten ved sagens start give klienten oplysning om de vigtigste elementer i den sag, advokaten påtager sig, og give oplysning om forventet pris, eller om den måde salæret vil blive beregnet på.

Hvis klienten er en erhvervsklient, skal advokaten beskrive de vigtigste elementer i rådgivningen, medmindre det klart fremgår af sammenhængen.

Advokatens salær fastsættes efter et skøn, hvori bl.a. inddrages, tidsforbrug, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning og/eller værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, advokaten har udført, herunder om der har været tale om hasteopgaver eller arbejdeaften eller weekend mv.

1.2. Tidsregistrering

Alle, der arbejder med en sag, registrerer elektronisk den tid, de bruger. Det registreres, hvem der udfører arbejdet, hvad der laves, og hvor lang tid det har taget.                          

Alt registreres, herunder møder, telefonsamtaler, sagsbehandling, korrespondance, e-mails, udarbejdelse af dokumenter, deltagelse i retsmøder, transporttid mv.

1.3. Prisoplysninger ved sagens start

Når vi modtager en sag fra en forbruger, giver vi prisoplysninger ud fra vores erfaring med lignende sager. I nogle sager kan vi give en fast pris fra starten, mens det i andre sager ikke er muligt at skønne over den endelige afregning, da sagens omfang og kompleksitet endnu ikke er kendt. I disse sager oplyser vi om principperne for afregning, samt hvilke timepriser, de medarbejdere, som arbejder med din sag, afregner med udgangspunkt i.

Vi oplyser også ved sagens start om kendte forventede udgifter til andre end advokaten, fx retsafgifter, tinglysningsafgifter, udgifter til syn og skøn, notar mv. Hvis vi har givet et overslag over sagens omkostninger, som ikke kan overholdes, fordi sagen udvikler sig, sender vi et nyt overslag.

Erhvervsklienter får prisoplysninger, hvis de beder om det.

1.4. Selve afregningen

Som udgangspunkt beder vi om depositum ved sagens start, og der vil blive afregnet à conto løbende. Ved sagens afslutning vil der ske endelig afregning ud fra de principper, der er anført i punkt 1.1-1.3.

Advokatkompagniet udlægger ikke beløb for klienten til f.eks. retsafgift, syn- og skøn, stævningsgebyr, ankegebyr, tinglysningsafgift mv. Klienten vil derfor blive opkrævet disse beløb på forhånd.

Betales vores regning ikke rettidigt, vil der blive udsendt kontoudtog med et rykkergebyr på 100 kr. op til tre gange, ligesom der bliver tilskrevet rente efter renteloven. Betales der herefter fortsat ikke, vil sagen overgå til retslig inkasso.

1.5. Fri proces og retshjælpsforsikring.

Advokatkompagniet undersøger ved sagens start, om der er mulighed for at få fri proces eller søge retshjælpsdækning hos et forsikringsselskab.

Fri proces er først relevant, hvis der bliver tale om en retssag og fri proces dækker først fra det tidspunkt hvor sagen er indleveret til retten, dvs. ikke det arbejde, der går forud. Man kan som udgangspunkt kun få fri proces, hvis man har en rimelig udsigt til at vinde sagen. Fri proces dækker ikke sagsbehandling ved offentlige myndigheder eller råd og nævn f.eks. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Udlændingestyrelsen, Siri, Familieretshuset mv.

For at man kan få fri proces, skal man opfylde de økonomiske betingelser, som fremgår af Civilstyrelsens hjemmeside.

Da vi ikke automatisk får oplysning om lønindkomst og civilstatus, er det klientens eget ansvar at gøre advokaten opmærksom på, hvis indtægtsforhold ændrer sig, mens sagen kører, f.eks. fordi man bliver arbejdsløs eller enlig, og man derfor opfylder betingelserne for fri proces.

Retshjælpsforsikring er også først relevant, hvis der er tale om en retssag.  Retshjælpsforsikringen fungerer på den måde, at en advokat skal søge om dækning til en påtænkt eller anlagt retssag. Se evt. mere her:

Hvis der bliver givet fri proces eller retshjælpsdækning i en sag, hvor retten ligger i en anden by end Århus, vil der være ”rejseforbehold”, dvs. retten/forsikringsselskabet vil ikke betale for, at man vælger en advokat, der har kontor i en anden by end retten. Advokatkompagniet vil bede klienten om selv at betale positive omkostninger ved sagens behandling herunder til transport i bil, tog eller fly samt advokatens rejsetid med halv timetakst.

 

2. Advokaten skal kende din identitet – det kræver loven om hvidvask

Siden august 2002 har alle danske advokater været omfattet af hvidvaskningsloven. Det er en følge af et EU-direktiv, som er gennemført ved en ændring af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven pålægger bl.a. advokaterne, at:

 • indhente identitetsoplysninger om klienten ved sagens start,
 • indhente identitetsoplysninger på fuldmægtigen og fuldmagtsgiveren, hvis klienten/kontaktpersonen handler på vegne af en anden,
 • opbevare identitetsoplysningerne samt dokumenter og registreringer vedr. transaktioner i mindst 5 år efter sagens afslutning,
 • foretage indberetning enten til Advokatsamfundet eller til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, hvis advokaten har mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terror, og en nærmere undersøgelse ikke kan afkræfte denne mistanke

Reglerne gælder dog ikke forsvarere i straffesager, ligesom visse sager er undtaget.

Som klient hos en advokat har man pligt til at afgive identitetsoplysninger, dvs. oplysninger om navn, adresse, cpr.nr., CVR-nr., udlændingenr. eller lignende, hvis advokaten beder om det og sagen er omfattet af oplysningspligten.

Dette kan for private ske ved fremlæggelse af pas, kørekort eller anden officiel billedlegitimation samt gyldigt sygesikringsbevis. Erhvervsdrivende skal vise en udskrift fra CVR-registret. Advokaten skal have lov til at tage en kopi af legitimationen, så den kan opbevares i Advokatkompagniets sagsbehandlingsystem, hvor den bliver opbevaret i indtil 5 år efter sagens afslutning.

Handler klienten/kontaktpersonen på vegne af en anden, skal fuldmagtsforholdet dokumenteres.

 

3. Generelle oplysninger

Advokatkompagniet A/S er et aktieselskab med CVR. NR. 29685908.

Alle vore advokater er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Advokatkompagniet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvarsforsikringen er tegnet hos HDI-Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København K.

Garantistillelse vil blive tegnet individuelt, hvorfor der ikke er en fast kontaktoplysning, men det vil blive oplyst individuelt i sager, hvor det er relevant.

Advokaterne hos Advokatkompagniet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. Man kan klage over advokaters salær og adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Advokatnævnets kontaktoplysninger er:

Læs evt. mere her: Advokatsamfundet.

Advokatkompagniets samleklientkonto er i Sparekassen Kronjylland. Garantiformuen dækker ved bankers konkurs under visse betingelser indskud i bank og sparekasse på op til 100.000 euro pr kunde. Det gælder kundens samlede indskud herunder evt. indskud på Advokatkompagniets klientkonto i form af fx erstatning mv. Læs evt. mere her.

Advokatkompagniet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

4. Elektronisk kommunikation

Advokatkompagniets kommunikation sker primært pr. e-mail. Advokatkompagniet sender mails via Office 365 som minimum i TLS 1.2 kryptering, som er kryptering i transportlaget. Vi har desuden mulighed for at sikre kommunikation ekstra, hvis der er tale om særligt personfølsomme oplysninger ved at kryptere vedhæftede dokumenter og sikre dem med en kode, ligesom vi kan sende med ”sikke mail” via Nets, hvis modtageren kan modtage via Nets. Vi kan derimod ikke sende vi E-Boks, mit.dk eller borger.dk.

 

5. Persondata

Når Advokatkompagniet behandler sager – så behandler vi også persondata.

Det drejer sig om grundlæggende oplysninger som navn, adresse, cpr. nr., men det drejer sig måske også om sundhedsoplysninger, økonomiske oplysninger mv. Man har altid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, Advokatkompagniet behandler om, og det er vores ansvar at sikre, at oplysningerne opbevares forsvarligt. Vores persondatapolitik kan læses her: Persondatapolitik

 

Aarhus, den 30. januar 2023

_________ 

Advokatkompagniet A/S

Kirstine Kryger Dyekjær

kikd@advokatkompagniet.dk

Luk

Ansvarsforsikring og klagemulighed

Ansvarsforsikring og klagemulighed

Advokatkompagniet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvarsforsikringen er tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø. Derudover er der tegnet excessdækning hos Allianz Forsikring.

 

Garantistillelse vil blive tegnet individuelt, hvorfor der ikke er en fast kontaktoplysning, men det vil blive oplyst individuelt i sager, hvor det er relevant.

 

Advokatkompagniet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

Det kan videre oplyses, Advokaterne hos Advokatkompagniet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

 

Endelig skal det oplyses, at man kan klage over advokaters salær og adfærd til Advokatnævnet.

 

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: postkasse@advokatnaevnet.dk


Telefontid:
Mandag-fredag:
kl. 9.30 - 12.30

 

Læs evt mere her: Advokatnævnet

 

 

_________
Advokatkompagniet
info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk

Persondatapolitik

Persondatapolitik i Advokatkompagniet A/S

Vi ønsker, at du skal føle dig tryg! Derfor respekterer vi dit privatliv ved at behandle og opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Vores dataansvar

Hvis Advokatkompagniet modtager personoplysninger, vil Advokatkompagniet som det klare udgangspunkt være dataansvarlig. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Advokatkompagniet A/S

CVR-nr.: 29685908

Nørreport 26

8000 Aarhus C

Databeskyttelsesansvarlig partner er: Kirstine Kryger Dyekjær

 

Hvorfor indsamles personoplysninger

Hos Advokatkompagniet indsamler vi personoplysninger med det formål, at kunne give vores klienter og mulige klienter den bedst mulige og mest kvalificerede rådgivning.

Som hovedregel kan Advokatkompagniet kun indhente personoplysninger, hvis der gives samtykke af den pågældende, medmindre der er hjemmel hertil i lov. Disse regler gælder ligeledes for Advokatkompagniets videregivelse af dine personoplysninger. Vi beskytter dine personoplysninger og videregiver kun disse med dit samtykke eller i det omfang en gældende lovgivning er aktuel. Vi er som advokater også underlagt en streng tavshedspligt.

Hvilke oplysninger vi indhenter i den konkrete sag, er afhængigt af hvad der er nødvendigt ud fra et hensyn til førelsen af sagen.

Ved behandling af almindelige personoplysninger sker behandlingen af personlysningerne efter databeskyttelsesforordningens artkel 6, stk. 1, litra a-f.

I det omfang vi behandler følsomme personoplysninger er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra a og f. Vedrørende strafbare forhold sker behandlingen dog efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Som advokatvirksomhed er vi i underlagt hvidvaskloven. Det betyder at vi i nogle sager er nødt til at indhente personoplysninger i form af fx navn, pasnummer eller CPR.nr, der ikke er nødvendige for den konkrete sag. I disse situation sker behandlingen efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.     

 

Indsamling af personoplysninger

Advokatkompagniet har adgang til en persons personoplysninger når:

 • Klienten pr. fysisk tilstedeværelse eller korrespondance med Advokatkompagniets ansatte afgiver oplysninger til sagsbehandling.
 • Advokatkompagniet modtager personoplysninger fra modparten, offentlige myndigheder eller en tredje mand i forbindelse med sagsbehandling.
 • En person færdes på Advokatkompagniets hjemmeside, LinkedIn og Facebookprofil, hvor anvendelse af cookies er til rådighed for Advokatkompagniet. Læs mere om cookies

 

Dine rettigheder

Du har altid ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig. Dog er der enkelte undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Hvis vi behandler personoplysninger om dig på baggrund af dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere ønsker, at vi skal behandle dine personoplysninger. Trækker du dit samtykke tilbage, stopper vi med at behandle dine personoplysninger medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at behandle oplysningerne på et andet grundlag.

Herudover har du ret til at få dine personoplysninger ved Advokatkompagniet slettet eller berigtiget. Hvis du anmoder om at få slettet dine oplysninger, vil de blive slettet, medmindre det er nødvendigt for os at bevare oplysningerne. Det kan det f. eks. være fordi vi har pligt til at opbevare sagen i en periode efter den er afsluttet.  

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte os. Det samme gælder, hvis du er uenig i vores behandling af dine personoplysninger. Du kan altid skrive til os, så skal vi nok forklare hvorfor vi har gjort som vi har gjort.

Du kan også indgive en klage til datatilsynet, der har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf. 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

 

Persondata for jobansøgere

Advokatkompagniet er dataansvarlig for de oplysninger vi modtager fra personer, der ansøger om job ved Advokatkompagniet.

Når vi modtager din ansøgning om job ved Advokatkompagniet behandler vi de personoplysninger om dig, der fremgår af ansøgningen, CV’et og andre bilag du har vedlagt. Herefter vil du muligvis blive anmodet om at komme til en mundtlig samtale. De personoplysninger du giver i løbet af den mundtlige samtale vil muligvis også blive registreret.  Behandlingen af disse personoplysninger vil ske for at kunne vurdere din ansøgning efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Vi anbefaler, at du ikke i din ansøgning fremsender følsomme personlysninger om dit helbred, seksualitet, race, etnicitet, religion eller mulig tilknytning til en fagforening.

Som en del af ansættelsesprocessen vil du muligvis blive bedt om at deltage i en personlighedsundersøgelse. Resultatet af denne personlighedsundersøgelse vil blive slettet samtidig med, at vi sletter din ansøgning med bilag.

Hvis vi bliver enige om en ansættelse, vil din ansøgning med bilag, noter fra samtalen og din personlighedsprofil blive lagt på din personalemappe. Heri vil oplysningerne blive gemt under din ansættelse. Som udgangspunkt vil vi opbevare oplysningerne indtil fem år efter du er fratrådt din stilling i Advokatkompagniet.

Hvis vi ikke blive enige om en ansættelse, vil dine personoplysninger blive gemt i 6 måneder efter afslaget. Dette sker, så vi kan tilbyde dig en anden stilling, hvis der opstår en stilling i Advokatkompagniet, der matcher dine kvalifikationer. Hvis du ikke ønsker at vi skal gemme dine oplysninger i 6 måneder, bedes du give os besked herom.  

 

_________
Advokatkompagniet

info@advokatkompagniet.dk
+45 86 12 44 00 

Luk